June 2021

        
DateSpeakerInterpreter(s)Worship LeaderAnnouncementBulletin CoordinatorSlide ShowNotes
June 6, 2021Pastor Frank Ni (English) Chinling Ho (Chinese)Liping DingPei-yuan ChengXisheng WangN/A
June 13, 2021Pastor Frank Ni (Chinese)Zhuqing Zhang (English)Alex ChangPei-yuan ChengXisheng WangN/ACommunion
June 20, 2021Pastor Frank Ni (English)Zhongliang Xie (Chinese)Leanne LaiPei-yuan ChengXisheng WangN/A
June 27, 2021Leanne Lai (English) Minjie Zhu (Chinese)Fangfang HuangPei-yuan ChengXisheng WangN/A